Algemene voorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Onze vestigingsgegevens

Commerciële naam: Iscania

Adres: Waversesteenweg 188, B-3090 Overijse

Ondernemingsnummer: 0701.956.534.

BTW-nummer: BE0701.956.534. 

Iscania geniet vrijstelling van BTW voor kleine ondernemingen.

Telefoon: beschikbaar na contact via het contactformulier

E-mailadres: iscania.boek@proximus.be 

Betalingsgegevens:

Iscania Boeken

IBAN: BE** **** **** ****  -  BIC: ******

Door onze website te gebruiken, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Iscania mag deze voorwaarden gelijk wanneer wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, door deze wettelijke vermeldingen bij te werken. De algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven, gelden vanaf het moment van publicatie ervan tot het moment dat een aangepaste versie op de website wordt gepubliceerd.

We moedigen u aan om regelmatig kennis te nemen van de voorwaarden, daar gelijk welke wijzigingen bindend zijn voor u. Op de Algemene Voorwaarden van Iscania is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. 

Art. 1    Draagwijdte

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Iscania en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Iscania en de klant, hierna ook wel de ‘gebruiker’ genoemd.

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Iscania, vanaf het ogenblik dat u van Iscania een bevestigingsmail van uw bestelling ontvangt.

Iscania kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij bestellingen door minderjarigen, of wanneer vorige bestellingen onregelmatig verliepen of niet betaald werden.

Art. 2    Productaanbod

Het aanbod van Iscania bestaat uit boeken, kaarten en teksten. Al de producten die door Iscania worden aangeboden, zijn op de website zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. 

De producten worden aangeboden op de website tot uitputting van voorraad. Mocht een artikel, bv. een boek uitverkocht zijn, dan informeren wij u zo snel mogelijk en stellen we een oplossing voor. 

Art. 3    Beperking van aansprakelijkheid

Iscania stelt alles in het werk opdat de informatie weergegeven via de website zo volledig, juist en nauwkeurig mogelijk zou zijn. Iscania kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen, noch voor druk- en zetfouten op de website. Evenmin kan Iscania aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de informatie op deze website. 

Mocht u onjuistheden vaststellen in de informatie die via de website wordt ter beschikking gesteld, gelieve ons te contacteren via iscania.boek@proximus.be.

De inhoud van de website kan op elk moment, zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangepast. 

Art. 4    Prijzen

De prijzen van een aantal boeken zijn onderworpen aan de Gereglementeerde Boekenprijs (GBP), geldig sinds 1 juli 2017 in Vlaanderen. Dit houdt in dat Iscania de prijs van het boek bepaalt en dat deze prijs dient te worden gerespecteerd gedurende een periode van 6 maanden na verschijnen van het boek. Wetenschappelijke en educatieve boeken gepubliceerd door Iscania vallen echter niet onder de GBP.  

Bij een bestelling via de website, geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling. 

De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendingskosten.

Art. 5    Levering

Wij stellen alles in het werk om iedere bestelling zo zorgvuldig en spoedig mogelijk te verwerken. 

Iedere klant die een bestelling plaatst via de website ontvangt zo spoedig mogelijk een orderbevestiging per mail. Bij de verdere afhandeling van de bestelling geeft de klant per mail aan voor welke manier van levering gekozen wordt. Er zijn twee mogelijke opties: hetzij een kosteloze afhaling na afspraak op de zetel van Iscania, Waversesteenweg 188, 3090 Overijse. Hetzij een verzending naar een door de klant opgegeven leveringsadres, tegen een standaardtarief voor boeken van 7,5 euro (verzending + kost verpakking). Voor andere verzendingen dan boeken, verzendingen in het buitenland of bij pakketten zwaarder dan 2 kg worden de verzendingskosten aangepast aan de gangbare tarieven van BPost. De klant wordt hiervan desgevallend per mail op de hoogte gesteld.

Mocht de levertermijn 30 kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling overschrijden, dan zal Iscania de klant hiervan per mail op de hoogte stellen op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dat geval heeft de klant het recht ervoor te kiezen de bestelling kosteloos te annuleren. Iscania zal het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaalde bedrag terugbetalen. 

Iscania blijft eigenaar van alle producten tot het ogenblik van betaling. 

Art. 6    Betaling

De bestellingen die u plaatst, houden een betalingsverplichting in.

Betaling is mogelijk via een bankoverschrijving op onze rekening. Iscania zal in dat geval de bestelling verzenden van zodra het verschuldigde bedrag op onze bankstaat is verschenen.

Bestellingen die afgehaald worden op het vestigingsadres van Iscania, betaalt u contant bij afhaling.

Art. 7    Herroepingsrecht

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van de orderbevestiging, de factuur en het ingevulde retourdocument zo snel mogelijk terug te zenden naar Iscania boeken, Waversesteenweg 188, 3090 Overijse.

Enkel goederen die zich in perfecte staat en in hun originele en ongeopende verpakking bevinden, vallen onder het herroepingsrecht. Dit recht geldt niet voor tijdschriften.

Iscania zal, op voorwaarde dat de goederen nog in perfecte staat zijn en zich in hun originele en ongeopende verpakking bevinden, de aankoopsom van de artikelen terugbetalen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de retour. 

De kosten voor het terugzenden en het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van zijn herroepingsrecht liggen bij de gebruiker.

Art. 8    Garantie

Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging van een besteld product ten laste van de verkoper. De klant is wel verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. Bij eventuele beschadiging kan terugbetaling of vervanging enkel geschieden na het onmiddellijk terugsturen bij ontvangst. Bij ontvangst van de goederen verklaart de klant genoegen te hebben genomen met de ontvangen goederen en zal terugbetaling of vervanging bij beschadiging niet meer mogelijk zijn.

Mocht een geleverd artikel beschadigd zijn, dan kan dit bij ontvangst schriftelijk gemeld worden per e-mail via iscania.boek@proximus.be of via een aangetekend schrijven aan Iscania, Waversesteenweg 188, 3090 Overijse. In zoverre de wet dit toelaat, wijst Iscania elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. 

Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaat, zal Iscania zijn tussenkomst beperken tot het vervangen van het gebrekkig artikel of terugbetaling van de betaalde aankoopprijs, zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. 

Iscania is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik van de goederen. Iscania kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet-nakomen door een leverancier van diens verplichting m.b.t. het uitvoeren van de garantie. 

Art. 9    Klachtenregeling

Zijn er problemen i.v.m. een bestelling of levering, dan kan u dit schriftelijk melden per e-mail via iscania.boek@proximus.be of via een aangetekend schrijven aan Iscania, Waversesteenweg 188, 3090 Overijse. Probeer zo duidelijk mogelijk te omschrijven waarom u niet tevreden bent, en doe dit binnen een redelijke termijn van 7 dagen nadat het voorwerp van de klacht zich heeft voorgedaan. 

Art. 10    Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van teksten, foto’s, tekeningen, beelden, logo’s, merken, e.d., is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Iscania, zijnde de auteur Djamila Timmermans.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x